50 responses to “Trang 2

  1. 3A là ma trận có được từ ma trận A bằng cách nhân mọi phần tử cho 3. Do đó |3A| là định thức của ma trận vuông cấp 5, có mỗi dòng đều chia hết cho 3. Do vậy: |3A| = 3^5.|A| = 3^5.10=2430

Đã đóng bình luận.